تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 01 آبان  ماه 1398

آخرین مهلت ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه)  29  مهر ماه 1398

آخرین مهلت ثبت نام کامل غیر حضوری (پرداخت هزینه) : 02 آبان ماه 1398

برگزاری کنفرانس: 16 آبان ماه 1398